عکس/ دورهمی سَمی

جنوب نیوز: سه مار کبری سمی پس از رها شدن در طبیعت در هند، خود را دور درختی در هم پیچیده‌اند.