کنایه ابطحی به سخنرانی پایانی روحانی
به گزارش جنوب نیوز؛ محمدعلی ابطحی در توئیتی نوشت: سخنرانی پایانی آقای روحانی در مقام ریاست جمهور بیشتر از آن که گزارش کار باشد، هموار کردن راه برای آینده سیاسی اش و مغضوب قدرت قرار نگرفتن بود.

کنایه ابطحی به سخنرانی پایانی روحانی