مسابقات قهرمانی دوچرخه سواری دانهیل
جنوب نیوز: مسابقات دوچرخه سواری رشته دانهیل قهرمانی غرب کشور عصر جمعه در منطقه کوهستانی الوند استان همدان برگزار شد.