عکس یادگاری سربازان آذربایجان در مرز ایران

جنوب نیوز: عکس یادگاری سربازان ارتش آذربایجان در کنار پل تاریخی «حسرت»(حسرت کورپوسو) در خداآفرین، این منطقه در کنترل ارمنستان بود.