عکس/ ازدحام جمعیت برای تماشای جنگ ارمنستان و آذربایجان

جنوب نیوز: ازدحام جمعیت برای تماشای جنگ ارمنستان و جمهوری آذربایجان در نزدیکی اصلاندوز را ببینید.