عکس/ مدارک و اسناد استیضاح ترامپ
جنوب نیوز:آوردن مدارک و اسناد استیضاح ترامپ به جلسه (دیروز) سنا برای آغاز روند استیضاح ترامپ/عکس: reuters