هشدار به ادارات درباره پارتی بازی برای مدارک کارمندان
جنوب نیوز: با توجه به سوالات برخی ادارات و سازمان ها درباره مدارک دریافتی توسط کارمندان و مدیران، یک مقام مسئول در دولت با اشاره به ابهامات مطرح شده درباره اعمال بیش از یک مقطع تحصیلی کارمندان دستگاه ‌های اجرایی، متذکر شده این موضوع منوط به  بررسی موردی در شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور بوده و هرگونه اتخاذ تصمیم در خصوص مورد مزبور از جانب شورای مستقر در نهادهای دولتی مجوزی ندارد.