تصاویر/ برداشت رطب از نخلستان‌های اهرم تنگستان
جنوب نیوز: عکس:محمدجواد غریبی