عکس/ منوی مهربانی در یک ساندویچی!
جنوب نیوز: منوی مهربانی در یکی از اغذیه فروشی های جنوب شهر تهران...