عکس/ خودروی پاسداران شهید پیرانشهری

جنوب نیوز: خودروی پاسدارانی که در ورودی پیرانشهر مورد حمله قرار گرفت.