اولین عکس از "نزار زاکا" پس از آزادی

جنوب نیوز: «عباس ابراهیم»، مدیرکل امنیت عمومی لبنان که به تهران سفر کرده ، از آزادی نزار زاکا خبر داد.