تصاویر/ عکس امام و رهبری در دستان شیعیان عراق
http://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1393/3/25/613495_161.jpg

http://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1393/3/25/613496_754.jpg

http://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1393/3/25/613497_769.jpg

http://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1393/3/25/613498_627.jpg

http://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1393/3/25/613499_555.jpg

http://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1393/3/25/613500_418.jpg